Privacyverklaring

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 •  Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Eerst vragen om toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
 • Gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens, dat is afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten je op onze websites kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • functie;
 • informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier;
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en surfgedrag op onze websites.

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten worden gebruikt):

 • Om jou de mogelijkheid te bieden diensten en producten aan te vragen en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten via onze websites;
 • Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • Om onze websites te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Als het noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten, geven wij de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een verwerkersovereenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen.

Op onze websites gebruiken we alleen analytische cookies of functionele cookies. Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Hierdoor weten we op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. Bij de instelling van de Google-cookies hebben wij de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd. De instellingen zijn daardoor ‘privacyvriendelijk’, zodat deze cookie geplaatst mag worden zonder toestemming. Voor meer informatie over wat Google met opgeslagen data doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van Google. Deze kan met regelmaat wijzigen.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met persoonsgegevens omgaan.

Jouw privacyrechten

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kan je bezwaar aantekenen tegen het gebruik van jouw gegevens (art 21 van de AVG).

Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou Platform zij-instroom verwerkt, kan je een schriftelijk inzageverzoek doen. Platform zij-instroom  behandelt jouw verzoek binnen vier weken.

Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kan je een aanvullend verzoek doen om jouw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Je kan jouw verzoeken sturen via info@platformzij-instroom.nl  of per post:

Platform zij-instroom
Postbus 556
2501 CN Den Haag

Om misbruik te voorkomen vragen wij, bij een verzoek tot inzage, je te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Vragen of klachten

Natuurlijk helpen wij graag verder als je vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan kan je contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) via fg@caop.nl. De FG houdt intern toezicht op de naleving van de privacywetgeving van Platform Zij-instroom.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Je hebt het recht om bij de autoriteit een klacht over Platform Zij-instroom.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Naar boven